กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    กฎหมายทางการศึกษา
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    คณิตคิดในใจTHINKING MATH มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    โรงเรียนวิถีพุทธ
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      24 คน

สถิติเดือนนี้:   702 คน

สถิติปีนี้:        7758 คน

สถิติทั้งหมด: 8598 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    ประเมินครูผู้ช่วย

...
    ประชุมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson stu

...
    ทัศนศึกษา

...
    การร่วมมือวางแผนการเขียนแผนของการศึกษาชั้นเรี

...
    นวัตกรรมการสอน (Lesson study and Open approach))

...
    สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

...
    ประเมินข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

...
    ร่วมทำบุญมหากฐิน ณ วัดป่าสันติภาพวนาราม บ้านนาฝ

...
    ทฤษฎีหลุมพอเพียง

...
    ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนิน

...
    การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

...
    โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้าานโค้ดดิ้ง

...
    หลุมพอเพียง

ขอบพระคุณสถาบันพี่เลี้ยง@มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ# นำโดย ดร.โกวิทย์ ที่นำโครงการด...
    โรงเรียนวิถีพุทธ

วันพระ...
    ค่ายวิชาการของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึก

28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์เป็นเจ้าภาพกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการของกลุ่มเครือข่ายพ...
    โครงการเสริมสร้างพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ขอขอบคุณท่าน ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผอ.รร.ที่ให้เกียรติเป็นประธา...
    นิเทศ/ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน

19 สิงหาคม 2563 # ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า /ผอ.รร. นำทีมงานคณะครูนาฝายนาโพธิ์นิเทศ/ตรวจเยี่ยมชั้นเ...
    วันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ขอขอบพระคุณ ท่านดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า /ผอ.รร. ให้เกียรติเป็นประธ...
    วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรม “ วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๓” ...
    พิธีการลงนามคำรับรอง (MOU)

พิธีการลงนามคำรับรอง (MOU) ระหว่างผู้บริหาร ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้ากับครูผู้สอน#นาฝายนาโพธิ์/...
    อัตลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ “อนุรักษ์ผ้าไทย...รวมใจไหว้สวย”......
    พัฒนาการอ่านออกเขียนได้

๖ สิงหาคม /ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า#พร้อมกับนายสายัณห์ วันนา/หัวหน้าวิชาการ ได้เยี่ยมให้กำลั...
    กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓ ๑.จัดนิทรรศการ ๒.การคัดลายมือ ๓.การเล่านิทาน ๔.การร้องเพลง ๕.ส...
    กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

วินัย...เริ่มที่ตัวเรา...
    กิจกรรมไหว้ครู 1/2563

กิจกรรมไหว้ครู/นำโดย ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า/ผอ.รร.@นาฝายนาโพธิ์/ในรูปแบบ new normal...
    เปิดเทอม 1/2563

1 ก.ค. 63 ต้อนรับวันเปิดเรียนวันแรก@นาฝายนาโพธิ์/ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ...
    ประชุมผู้ปกครอง 1/2563

23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ นำโดย ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า จัดประชุมผู้ปกครองนักเ...
    ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่จำนวน 1 ราย คือคุณครูส...
    มอบทุนการศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า/ผอ.รร. ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ในช่วง...
    สำรวจความพร้อม

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับคณะครูโรงเรี...
    เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอล

ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า/ผอ.รร.มอบเกียรติบัตรสำหรับครูผู้ฝึกสอนและลูกๆนักกีฬา “แชมป์วอลเ...
    ชมชนร่วมใจ

ชุมชนเข้มแข็ง #ร่วมพลังทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนพร้อมฉีดฆ่าเชื้อในช่วง ไวรัส โควิด 1...
    ตรวจตรา

คณะครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรรักษาความปลอดภัยช่วงปิดภาคเรียน #เยี่ยม #ทีมงานนาฝายนาโพธิ์เข...
    เตรียมความพร้อม

14 เมษายน 2563 ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผอ.รร. ประชุม VDO call กับครูที่ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 ก...
อ่านข่าวทั้งหมด...